Cvičení a workout!

Vítejte na stránkách o cvičení s vlastní vahou těla, říká se mu také kalistenika, workout a street workout. Co je workout a cvičení? Kde cvičit v Plzni? Jak cvičit?

Cvičení je work­out

Cvi­čení, nazý­vané pře­váž­ně v ji­ných ze­mích work­out a streeetworkout, je prvek zdra­vého ži­vo­ta i živo­tního sty­lu, bez kte­rého si to mno­zí nedo­káží ani před­sta­vit. Jsou to těles­né akti­vity jako tré­nink, rů­zné cviky, jízda na kole, fot­bal, běh, bo­jový a vrcho­lový sport, jó­ga, ta­nec, nebo jen ces­ta do prá­ce po svých. Je to chá­pá­ní pohy­bu ve smys­lu dává­ní si do tě­la. Work­out­em se ro­zu­mí záměr­ná tě­les­ná ná­ma­ha, kdy ne­ní důle­žitý způ­sob pohy­bu, ale že je prová­děn zámě­rem. Work­out zname­ná i nejez­dit autem a pohy­bovat se svou vlast­ní ener­gií. Ušet­říte tak nejen pení­ze a pří­rodu, ale zís­káte samos­tat­nost a prog­ress. Prog­ress v kon­textu cvi­čení zna­mená vždy pokro­ky a ces­tu vzhů­ru, která při­nese vždy oprav­dové potě­šení z výsled­ků.

Co zname­ná work­out?

Work­out nebo také street work­out je cvi­čení pře­vážně s vlas­tní va­hou těla a sous­tředí se pře­dev­ším na roz­voj sí­ly, vytr­va­losti a pod­poru­je osvo­jení dis­cip­líny. Work­outeři čer­pají styl z více oblas­tí jako jsou: gymnas­tika, kalis­te­nika, silo­vé tré­nin­ky a po­dobně. Provo­zuje se na ven­kov­ních nebo zas­tře­še­ných hřiš­tích s prvky jako je: hra­zda, bra­dla, žebři­ny, hori­zon­tální žeb­říky, lavice na bench press a kru­hy. V pos­led­ní do­bě se roz­růs­tá po­čet zájem­ců o work­out cvi­če­ní a sta­ví se hřiš­tě s po­třeb­nými para­met­ry. Pořá­dají se rov­něž stá­le zná­mější work­out­ové sou­tě­že po ce­lém svě­tě.

Street work­ou­tu da­li vý­znam spor­tov­ci větši­nou z ghetta a uli­ce, kte­ří si udě­lali z ulic mě­sta hřiš­tě.

Historie work­outu

Kli­ky a shy­by se děla­ly od nepa­měti. Po­kud si work­out spo­ju­jeme s kalis­teni­kou, koře­ny sa­ha­jí až do dob sta­rého Ří­ma. V Ame­ri­ce a ta­ké Rus­ku se od polo­viny 20. sto­letí sta­vě­la hřiště na veřej­ných pro­sto­rách s prv­ky jako hra­zdy, bra­dla a kru­hy. Dří­ve o so­bě spor­tov­ci si­ce vědě­li, ale neby­lo dost mož­nos­tí vzá­jemně komu­ni­kovat na dál­ku a vy­mě­ňovat in­for­ma­ce. V do­bě komu­nis­mu se hoj­ně sta­vě­la hřiš­tě s hraz­dou a bra­dly. V do­bě inter­netu infor­mova­nost o okol­ních stá­tech vzros­tla a pově­domí o poten­ci­álu work­outu se opět vra­cí.

Workoutová bomba 21. století a s ní spojené soutěže odstartovaly dělení workoutu na přívržence klasického "cvičení pro sebe" a na přívržence s cílem "zaujmout diváka". V těchto případech je hlavní myšlenka workoutu rozdílná.

Kde se cvičí work­out?

Sprá­vná odpo­věď zní: „Všu­de!“. Work­out cvi­čí­me v domá­cích pod­mín­kách, na za­hra­dě a na hřišti. Cvi­čit může­me podle zku­šenos­tí a fan­ta­zie i na ho­lé zemi. Street work­out zname­ná pou­lič­ní cvi­čení, spor­tov­ci jej cvi­čí oprav­du v uli­cích a ta­ké v par­cích. Work­out se dá provo­zovat i v pří­rodě a za pomo­ci napří­klad gym­nas­tic­kých kru­hů, které si pově­síme za větev stro­mu.

Návštěva venkovní posilovny, sportoviště anebo workoutového hřiště je pro venkovní cvičení, workout a posilování to nejlepší, kam můžete jít.

Cvičení doma a v domácích podmínkách, kdy je zapotřebí pouze chuť na sobě pracovat a sebekázeň, je nejvhodnější pro ty, kteří se rozhodují, že s cvičením začnou a nechtějí investovat žádné peníze. Takový způsob posilování je nejjednodušší, nejlevnější a mnohdy nejlepší. Záleží jen na jedinci, kdy a co bude cvičit. V případě začínajících „makáčů“ je třeba nějaké vedení anebo alespoň opěrný bod, od kterého se dá odrazit. Pokusím se poskytnout pomocnou ruku pro ty, kteří zvažují, že začnou na sobě pracovat.

Jestliže jsme rozhodnuti a odhodláni, můžeme začít cvičit.

Začínáme s work­outem

Nejdůležitější ze všeho je opravdu začít.

Nej­důle­ži­tější ze vše­ho je odhod­lání, ro­ze­hřá­tí , pro­ta­že­ní sva­lů před tré­nin­kem, mo­ti­va­ce a jídelníček. Pokud se od­hod­láte, do­ká­že­te to. Jak­mi­le se roz­cvi­čí­te, půj­de to lé­pe a pře­dej­de­te zra­ně­ním. Jes­tli­že si sta­noví­te cí­le, za kte­rými půj­dete a ty cí­le pos­tu­pem ča­su bu­dou blíž a blíž, bu­de to pro Vás vel­mi mo­ti­vu­jí­cí a po­há­ně­jí­cí ku­pře­du.

Vyberte si druh tréninku, kte­rý se Vám nej­ví­ce za­mlou­vá ane­bo je pros­tě zkom­bi­nuj­te. Ná­plň tré­nin­ku si zkus­te klid­ně vy­tvo­řit sa­mi podle to­ho, co Vás ba­ví. My­sle­te při tom na roz­sah ce­lé­ho tě­la, ne­ome­zuj­te se jen tře­ba na bi­ceps, cvič­te zkrá­tka ce­lé tě­lo. Ro­vno­vá­ha ce­lé­ho tě­la je dů­le­ži­tá.

Work­out nabí­zí kla­sické cvi­ky jako: kli­ky, shy­by-příta­hy, dipy, dřepy, skla­po­vačky a sprint. Pokud jsou uve­dené cvi­ky pří­liš těž­ké, uleh­čete si je. Pří­kla­dem uleh­čení jsou: kli­ky na kole­nou, shy­by ze ze­mě, dře­py s opo­rou, skla­po­vačky s po­krče­ným tě­lem, di­py ze ze­mě. Jakmi­le při sé­ri­i zvlá­dáte dosta­tek opa­ko­vání(15 a více), může­te přistou­pit na dal­ší a těž­ší úro­veň cvi­ku.

Důležité je dobře a pravidelně se stravovat. Vytvořit si zdravé stravovací návyky a mít pestrý jídelníček.

Pravidla

Co musím dodržovat, aby mé cvičení bylo efektivní?

  1. Dostatečně výživná strava viz. jídelníček
  2. Pití alespoň 2l vody
  3. Spánek
  4. Tvrdý trénink
  5. Regenerace svalů

Pro růst svalů a jejich odpočinek je potřeba svaly nechat důkladně regenerovat a poskytnout jim dostatek živin. Když mě svaly bolí a jsou namožené, nechodím cvičit a odpočívám.

Workout a street workout v Plzni

V Plzni můžeme cvičit na workoutových hřištích, kterých je v současnosti dostatek. Ještě v roce 2014 byla v Plzni sotva čtyři hřiště, nyní je v Plzni a jejím okolí až 18 hřišť. Z mého pohledu se zájem o workout trochu ztratil a to si myslím nejen v mém případě, ale také co vidím ve svém okolí. V posledních letech workoutová scéna zdá se v Plzni trochu upadá. V dřívějších dobách, kdy bylo méně hřišť, docházelo k větší kumulaci sportovců na oněch několika hřištích. Nyní je sportoviště v každé čtvrti a možná právě proto se sportovci méně potkávají. Dříve mělo hnutí Seberevolta velký dopad a tato skupina vedená Markem Kaletou odstartovala u mládeže touhu po cvičení a morálce, získala si své příznivce. Dnes, když se dosáhlo cíle, postavila se hřiště, je třeba zájem udržet a podpořit.

Jestliže Vás zajímá, jaké skupinky jsou v Plzni kolem workoutu, můžete shlédnout skupiny na Facebooku: