dwm

Provádím zde konfiguraci nastavení správce oken dwm, vytvářím vlastní motivy/schémata, aplikuju patche a mnohé další.

Popis dwm

Dwm je dynamický správce oken pro X. Rozložení zobrazení oken je rovněž dynamické a zobrazuje se v závislosti na aplikacích a úlohách. Je malý, lehký a má minimalistický kód. Nastavení programu se provádí jeho kompilací, tedy je pevné.

Rozložení oken

Dwm ovládá okna v režimech:

V dlaždicovém rozložení jsou okna dělena do hlavní a stohovatelné oblasti. Hlavní oblast obsahuje okna vyžadující nejvíce pozornosti a stohovatelná část obsahuje všechna ostatní okna. V plovoucím rozložení se mohou okna pohybovat volně a mít libovolnou velikost. V rozložení monoklu jsou okna zvětšena na velikost obrazovky. Dialogová okna jsou vždy plovoucí bez ohledu na aktivní rozložení.

Okna jsou seskupována pomocí tagů. Každé okno může být označeno s jedním nebo více tagy. Výběrem nějakého tagu se zobrazí všechna okna s těmito tagy.

Každá obrazovka obsahuje malý panel, který ukazuje všechny dostupné tagy, rozložení, název aktuálního okna a text zobrazený ze jména okna. Plovoucí okno je zobrazeno prázdným čtverečkem a maximalizované plovoucí okno prezentuje vyplněný čtvereček před názvem okna. Vybrané tagy jsou barevně odlišené. Tagy zaměřených oken jsou označeny vyplněným čtverečkem v horním levém rohu, zatímco tagy aplikované do jednoho nebo více oken jsou označeny prázdným čtverečkem.

Instalace

Alpine Linux apk add dwm
Arch Linux pacman -S dwm
CentOS yum install dwm
Debian/Ubuntu apt get install dwm
FreeBSD pkg install dwm
OpenSUSE zypper in dwm

Kompilace

make
sudo make install

Nastavení a konfigurace

Nastavení dwm se provádí pouze při vlastní kompilaci programu a tedy jen jednou při instalaci. Hlavní nastavení je v souboru config.h a výchozí nastavení v souboru config.def.h.

Čas na liště

Čas na liště: Text, který se zobrazí na liště, ovládáme pomocí nástroje xsetroot. Do souboru .xinitrc a nebo .xsession musíme napsat následující řádky:

while true; do
	xsetroot -name "$(date "+%Y-%m-%d %H:%M" )"
	sleep 60
done &

Aplikování patchů

Patche jsou úpravy a vylepšení, které je možné zahrnout při instalaci/kompilaci.

Patchování Gitem: Git je verzovací nástroj, mimo jiné dovede aplikovat i patche. V mém případě patch na dwm budeme aplikovat takto:

 1. Musí být nainstalovaný Git
 2. Musíme být přímo v adresáři se zdrojovým kódem dwm
 3. Zadáme: git apply cesta/k/patchi.diff
 4. Patch je aplikovaný, můžeme kompilovat.

Nástroj path: Jestliže chci aplikovat více patchů, volím nástroj patch, který zvládne zavést i více patchů.

patch < /cesta/k/patchi

Odpatchování nástrojem patch provedeme pomocí:

patch -R < dwm-mujpatch

Cfacts-vanitygaps je nejlepší

Patch cfacts-vanitygapspro mezery mezi klienty/okny je zatím nejlepší, který jsem v tomto směru viděl. Dovede klávesovými zkratkami vypnout/zapnout mezery, upravit jejich velikost a nastavit separátně vnější a vnitřní okraje. Také umí volitelně "chytré mezery": pokud je jeden klient - okraje nejsou, 2 a více klientů - okraje jsou.

config.h snippet
static const unsigned int gappih  = 35;    /* horiz inner gap between windows */
static const unsigned int gappiv  = 35;    /* vert inner gap between windows */
static const unsigned int gappoh  = 30;    /* horiz outer gap between windows and screen edge */
static const unsigned int gappov  = 30;    /* vert outer gap between windows and screen edge */
static    int smartgaps     = 1;    /* 1 means no outer gap when there is only one window */
Vanity gaps v akci

Exit menu

Pro nabídku ukončení je skvělý patch exitmenu, který se dobře doplňuje s restartsig.

exitdwm.c - void exitdwm
void exitdwm ()
{
# if							  \
	defined S_LOCK				|| \
	defined S_SLEEP       || \
	defined S_SLEEP_ICON    || \
	defined S_RESTART_DWM		|| \
	defined S_OFFSCREEN			|| \
	defined S_EXIT				|| \
	defined S_REBOOT			|| \
	defined S_SHUTDOWN			|| \
	defined S_LOCK_ICON			|| \
	defined S_RESTART_DWM_ICON	|| \
	defined S_OFFSCREEN_ICON	|| \
	defined S_EXIT_ICON			|| \
	defined S_REBOOT_ICON		|| \
	defined S_SHUTDOWN_ICON		|| \
	defined S_FORMAT			|| \
	defined S_FORMAT_CLEAR
# error (conflicting macro names)
# endif

# define S_LOCK "Zamknout"
# define S_SLEEP "Spánek"
# define S_RESTART_DWM "Restart Dwm"
# define S_OFFSCREEN "Vynout obrazovky"
# define S_EXIT "Konec DWM"
# define S_REBOOT "Restart PC"
# define S_SHUTDOWN "Vypnout PC"
# define S_LOCK_ICON "🗝"			// <= FontAwesome icons
# define S_SLEEP_ICON "S"
# define S_RESTART_DWM_ICON "⟳"
# define S_OFFSCREEN_ICON ""
# define S_EXIT_ICON "\uf2f5"
# define S_REBOOT_ICON ""
# define S_SHUTDOWN_ICON "⏻"

# define S_FORMAT(ACTION) S_##ACTION##_ICON " " S_##ACTION
# define S_FORMAT_CLEAR "sed 's/^..//'"

	FILE * exit_menu = popen (
		"echo \""
			S_FORMAT (LOCK) "\n"
			S_FORMAT (RESTART_DWM) "\n"
			S_FORMAT (OFFSCREEN) "\n"
			S_FORMAT (EXIT) "\n"
		  S_FORMAT (SLEEP) "\n"
			S_FORMAT (REBOOT) "\n"
			S_FORMAT (SHUTDOWN)
			"\" | dmenu -p Konec? | " S_FORMAT_CLEAR
		,
		"r"
	);

	char exit_action [16];

	if (
		exit_menu == NULL ||
		fscanf (exit_menu, "%15[a-zA-Z -]", exit_action) == EOF
	) {
		fputs ("Error. Failure in exit_dwm.", stderr);
		goto close_streams;
	}

	if (strcmp (exit_action, S_LOCK) == 0) system ("slock & sleep .5; xset dpms force off");
	else if (strcmp (exit_action, S_RESTART_DWM) == 0) quit (& (const Arg) {1});
	else if (strcmp (exit_action, S_SLEEP) == 0) system ("systemctl suspend");
	else if (strcmp (exit_action, S_OFFSCREEN) == 0) system ("sleep .5; xset dpms force off");
	else if (strcmp (exit_action, S_EXIT) == 0) quit (& (const Arg) {0});
	else if (strcmp (exit_action, S_REBOOT) == 0) system ("systemctl reboot");
	
	else if (strcmp (exit_action, S_SHUTDOWN) == 0) system ("systemctl poweroff -i");

close_streams:
	pclose (exit_menu);

# undef S_LOCK
# undef S_RESTART_DWM
# undef S_OFFSCREEN
# undef S_EXIT
# undef S_REBOOT
# undef S_SHUTDOWN
# undef S_LOCK_ICON
# undef S_RESTART_DWM_ICON
# undef S_OFFSCREEN_ICON
# undef S_EXIT_ICON
# undef S_REBOOT_ICON
# undef S_SHUTDOWN_ICON
# undef S_FORMAT
# undef S_FORMAT_CLEAR
# undef S_SLEEP
# undef S_SLEEP_ICON


}
		  
Exitmenu patch

Useless_gap

Používám patch useless_gap pro mezery mezi klienty, okna jsou tak úhledněji rozdělena a výsledek je hezčí. S mezerami nelze dále pracovat a přenastavovat během chodu programu.

Useless_gap patch

Swallow

Je perfektní patch zajišťující otevírání GUI aplikací ve stejném okně jako je terminál - terminál je "spolknut" a po ukončení GUI aplikace se opět terminál objeví. Velice dobré řešení v případě, že často otevíráme aplikace z terminálu a nechceme mít zaplněnou pracovní plochu okny s terminály.

Zajímavý způsob zobrazení informací na liště

Vytvoření skriptu, který generuje potřebný text a tento skript pak spustit při startu sezení ja také zajímavý způsob zobrazování dat ve statusu. Níže uvedený skript zobrazuje:

dwm-staus.sh
#!/bin/sh
_roura=/tmp/dwm-status.fifo
mkfifo "$_roura"

#citat,uzivatelpc,datum
while :;do
	echo "A $(echo "Jdi do toho, máš na to!")"
	echo "B  $(echo $USER) @ $(echo $HOSTNAME)"
	echo "C  $(free -m | grep Mem | awk '{print $4}')MB"
	echo "D  $(date "+%A %d.%B %Y %H:%M" )"
	sleep 60;
done > "$_roura" &

#hlasitost
while :;do
	echo "E $(awk -F"[][]" '/Left:/ { print $2 }' <(amixer sget Master))"
	sleep 1;
done > "$_roura" &


cat "$_roura" | while read line; do
case $line in
	A*) citat=${line#?};;
	B*) uzivatel=${line#?};;
	C*) ram=${line#?};;
	E*) hlasitost=${line#?};;
	D*) clock=${line#?};;
esac
	xsetroot -name "$citat $uzivatel $ram $hlasitost $clock";
done
		  
Status info na panelu

Vzhled:

/* appearance */
static const unsigned int borderpx = 2;    /* border pixel of windows */
static const unsigned int gappx   = 10;    /* gaps between windows */
static const unsigned int snap   = 100;    /* snap pixel */
static const unsigned int systraypinning = 0;  /* 0: sloppy systray follows selected monitor, >0: pin systray to monitor X */
static const unsigned int systrayonleft = 1;  	/* 0: systray in the right corner, >0: systray on left of status text */
static const unsigned int systrayspacing = 2;  /* systray spacing */
static const int systraypinningfailfirst = 1;  /* 1: if pinning fails, display systray on the first monitor, False: display systray on the last monitor*/
static const int showsystray    = 1;   /* 0 means no systray */
static const int showbar      = 1;   /* 0 means no bar */
static const int topbar       = 1;   /* 0 means bottom bar */
static const char *fonts[]     = { "terminus:size=9" };
static const char dmenufont[]    = "terminus:size=9";
static const char col_gray1[]    = "#222222";
static const char col_gray2[]    = "#444444";
static const char col_cyan[]    = "#7bbdbd";
static const char *colors[][3]   = {
	/*        fg     bg     border  */
	[SchemeNorm] = { col_cyan, col_gray1, col_gray2 },
	[SchemeSel] = { col_gray1, col_cyan, col_cyan },
};

Tagy

Jsou virtuální obrazovky sloužící k zobrazení oken programů.

static const char *tags[] = { "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9" };
		

Pravidla programů

Může být užitečné nastavit pro každý program pravidla, která určí, zda se program spustí v takovém a nebo makovém tagu, plovoucí a nebo na prvním či druhém monitoru.

static const Rule rules[] = {
	/* xprop(1):
	 *	WM_CLASS(STRING) = instance, class
	 *	WM_NAME(STRING) = title
	 */
	/* class   instance  title    tags mask   isfloating  monitor */
	{ "URxvt", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "Steam", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },

};

Layouty

Jsou způsoby umístění a chování oken.

/* layout(s) */
static const float mfact   = 0.55; /* factor of master area size [0.05..0.95] */
static const int nmaster   = 1;  /* number of clients in master area */
static const int resizehints = 0;  /* 1 means respect size hints in tiled resizals */
static const int lockfullscreen = 1; /* 1 will force focus on the fullscreen window */

#include "fibonacci.c"
static const Layout layouts[] = {
	/* symbol   arrange function */
	{ "  > [@] ",   dwindle },
	{ "  >  ",   tile },  /* first entry is default */
	{ "  >  ",   NULL },  /* no layout function means floating behavior */
	{ "  >  ",   monocle },
 	{ "  > [*] ",   spiral },
};

Klávesa WIN jako funkční tlačítko pro klávesové zkratky

#define MODKEY Mod4Mask

Defaultní nastavení je ALT.

Příkazy v konfiguračním souboru

Slouží jako zkratky pro start programů.

/* commands */
static char dmenumon[2] = "0"; /* component of dmenucmd, manipulated in spawn() */
static const char *dmenucmd[] = { "dmenu_run_history", "-m", dmenumon, "-fn", dmenufont, "-nb", col_gray1, "-nf", col_cyan, "-sb", col_cyan, "-sf", col_gray1, NULL };
static const char *termcmd[] = { "urxvt", NULL };
static const char *filecmd[] = { "pcmanfm", NULL };
static const char *volup[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB+", NULL };
static const char *voldown[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB-", NULL };

Klávesové zkratky

Po stisku dané klávesy se vykoná příslušná akce(v rámci dwm) a nebo odstartuje CMD.

static Key keys[] = {
	/* modifier           key    function    argument */
	{ MODKEY,            XK_r,   spawn,     {.v = dmenucmd } },
	{ MODKEY,      	    XK_Return, spawn,     {.v = termcmd } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Up,	  spawn,     {.v = volup } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Down,  spawn,     {.v = voldown } },
	{ MODKEY,	        		XK_F1, spawn,       {.v = soubory } },
	{ MODKEY,	        	XK_F2, spawn,       {.v = web } },
	{ MODKEY,	        	XK_F3, spawn,       {.v = hudba } },
	{ MODKEY,	        	XK_Escape, spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_e, spawn,    		  {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_semicolon,  view,   {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_b,   togglebar,   {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_Right, focusstack,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,   		    	XK_Left,  focusstack,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_Up,   incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,            XK_Down,  incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_h,   setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ MODKEY,            XK_l,   setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Return, zoom,      {0} },
	{ MODKEY,            XK_Tab,  view,      {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_q,   killclient,   {0} },
	{ MODKEY,            XK_t,   setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ MODKEY,            XK_f,   setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ MODKEY,            XK_m,   setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ MODKEY,            XK_r,   setlayout,   {.v = &layouts[3]} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_r,   setlayout,   {.v = &layouts[4]} },
	{ MODKEY,            XK_space, layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_space, togglefloating, {0} },
	{ MODKEY,            XK_0,   view,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_0,   tag,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_comma, focusmon,    {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_period, focusmon,    {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Left, tagmon,     {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Right, tagmon,     {.i = +1 } },
	TAGKEYS(            XK_plus,           0)
	TAGKEYS(            XK_ecaron,           1)
	TAGKEYS(            XK_scaron,           2)
	TAGKEYS(            XK_ccaron,           3)
	TAGKEYS(            XK_rcaron,           4)
	TAGKEYS(            XK_zcaron,           5)
	TAGKEYS(            XK_yacute,           6)
	TAGKEYS(            XK_aacute,           7)
	TAGKEYS(            XK_iacute,           8)
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_q,   quit,      	{0} },

};

Tlačítka myši

Stejné jako klávesové zkratky.

static Button buttons[] = {
	/* click        event mask   button     function    argument */
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button1,    layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button2,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button3,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button1,    zoom,      {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button2,    togglefloating, {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button3,    setlayout,   {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button4,    focusstack,   {.i = +1 } },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button5,    focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button2,    spawn,     {.v = killcmd } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button4,    spawn,     {.v = volup } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button5,    spawn,     {.v = voldown } },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button1,    movemouse,   {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button2,    togglefloating, {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button3,    resizemouse,  {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button1,    view,      {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button2,    view,      {.ui = ~0 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button3,    toggleview,   {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button4,    layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button5,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button1,    tag,      {0} },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button3,    toggletag,   {0} },
	{ ClkRootWin,      0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button2,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
};
		

dwm-work

Téma a nastavení pro dwm verze 6.3 a s hlavní barvou koral - #94ebeb.

Verze dwm 6.3
OS Arch Linux a jiné
Popis Konfigurační soubor s tématem, jednoduché nastavení, použité znaky z "awesome-terminal-fonts"
Použité patche
 • alpha-fixborders
 • alwayscenter
 • attachbottom
 • autoresize
 • pertag
 • rotatetags
 • systray
 • uselessgap
config.h
/* See LICENSE file for copyright and license details. */

/* appearance */
static const unsigned int borderpx = 1;    /* border pixel of windows */
static const unsigned int gappx   = 10;    /* gaps between windows */
static const unsigned int snap   = 40;    /* snap pixel */
static const unsigned int systraypinning = 0;  /* 0: sloppy systray follows selected monitor, >0: pin systray to monitor X */
static const unsigned int systrayonleft = 0;  	/* 0: systray in the right corner, >0: systray on left of status text */
static const unsigned int systrayspacing = 2;  /* systray spacing */
static const int systraypinningfailfirst = 1;  /* 1: if pinning fails, display systray on the first monitor, False: display systray on the last monitor*/
static const int showsystray    = 1;   /* 0 means no systray */
static const int showbar      = 1;   /* 0 means no bar */
static const int topbar       = 1;   /* 0 means bottom bar */
static const char *fonts[]     = { "terminus:size=9" };
static const char dmenufont[]    = "terminus:size=9";
static const char col_background[]    = "#332f2d";
static const char col_lightbackground[] = "#847975";
static const char col_foreground[]    = "#d2ffff"; 
static const char col_hlavni[]    = "#94ebeb"; 
static const char *colors[][3]   = {
    /*        fg     bg     border  */
	[SchemeNorm] = { col_foreground, col_background, col_background },
	[SchemeSel] = { col_background, col_hlavni, col_foreground },
};

/* tagging */
static const char *tags[] = { "1  ", "2  ", "3  ", "4  ", "5  ", "6  ", "7  ", "8  ", "9  ", "0  "};

static const Rule rules[] = {
	/* xprop(1):
	 *	WM_CLASS(STRING) = instance, class
	 *	WM_NAME(STRING) = title
	 */
	/* class   instance  title    tags mask   isfloating  monitor */
	{ "st", NULL, NULL,    				0,   		1,      -1 },
	{ "URxvt", NULL, NULL,    			0,   		1,      -1 },
	{ "XTerm", NULL, NULL,   			0,   		1,      -1 },
	{ "Bseterm", NULL, NULL,   			0,   		1,      -1 },
	{ "Libfm-pref-apps", NULL, NULL,    0,   		1,      -1 },
	{ "dosbox", 	NULL,    NULL,    0,    	 	1,      -1 },
	{ "Dosbox", 	NULL,    NULL,    0,    	 	1,      -1 },
	{ "RetroArch", NULL,    NULL,    0,    	 	1,      -1 },
	{ "Steam", 	NULL,    NULL,    0,    	 	1,      -1 },
	{ "Wine", 		NULL,    NULL,    0,    	 	1,      -1 },
	{ "xfce4-appfinder", NULL, NULL,   0,    	 	1,      -1 },
	{ "SWT", NULL, NULL,    			1 << 2,  	 	0,      0 }, 
	{ "thunderbird", NULL, NULL,    	1 << 1,  	 	0,      0 }, 
	{ "whatsdesk", NULL, NULL,   		1 << 1, 	 	0,      0 }, 
	{ "Whatsapp-for-linux", NULL, NULL,  1 << 1, 	 	0,      0 }, 
	{ NULL, NULL, "WhatsApp",   		1 << 1, 	 	0,      0 }, 
	{ "Pidgin", NULL, NULL,   			1 << 1, 	 	0,      0 }, 
	{ "boss-Start", NULL, NULL,    	0,    	 	1,      -1 },
	{ "sun-awt-X11-XFramePeer", NULL, NULL,   0,    	1,      -1 }, 
	{ NULL, NULL, "PuTTY Reconfiguration",	0,				1,			-1 },
	{ NULL, NULL, "PuTTY Configuration",	0,				1,			-1 },
	{ "Putty", NULL, NULL,					0,				1,			-1 },
	{ "Gpicview", NULL, NULL,				0,				1,			-1 },
};

/* layout(s) */
static const float mfact   = 0.6; /* factor of master area size [0.05..0.95] */
static const int nmaster   = 1;  /* number of clients in master area */
static const int resizehints = 0;  /* 1 means respect size hints in tiled resizals */
static const int lockfullscreen = 1; /* 1 will force focus on the fullscreen window */

static const Layout layouts[] = {
	/* symbol   arrange function */
	{ "  >  ",   tile },  /* first entry is default */
	{ "  >  ",   NULL },  /* no layout function means floating behavior */
	{ "  >  ",   monocle },
	{ NULL,    NULL },
};

/* key definitions */
#define MODKEY Mod4Mask
#define ALT Mod1Mask
#define TAGKEYS(KEY,TAG) \
	{ MODKEY,            KEY,   view,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask,      KEY,   toggleview,   {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ShiftMask,       KEY,   tag,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask|ShiftMask, KEY,   toggletag,   {.ui = 1 << TAG} },

/* helper for spawning shell commands in the pre dwm-5.0 fashion */
#define SHCMD(cmd) { .v = (const char*[]){ "/bin/sh", "-c", cmd, NULL } }

/* commands */
static char dmenumon[2] = "0"; /* component of dmenucmd, manipulated in spawn() */
static const char *dmenucmd[] = { "dmenu_run_history", "-m", dmenumon, "-fn", dmenufont, "-nb", col_background, "-nf", col_foreground, "-sb", col_foreground, "-sf", col_background, NULL };
static const char *viacmd[] = { "via", NULL };
static const char *termcmd[] = { "terminal", NULL };
static const char *volup[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB+", NULL };
static const char *voldown[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB-", NULL };
static const char *menu[] = { "jgmenu_run", NULL };
static const char *menuprace[] = { "sh", "/home/martin/data/skripty/jgmenu-prace.sh", NULL };
static const char *screenshotcmd[] = { "sh", "/home/martin/data/skripty/screenshot.sh", NULL }; /* Spustí můj skript na screenshot celé obrazovky */
static const char *zaznamycmd[] = { "terminal", "-e", "zaznamy", NULL }; /* Spustí můj skript pro záznamy */
static const char *killcmd[] = { "xkill", NULL }; 

#include 
static Key keys[] = {
	/* modifier           key    function    argument */
	{ MODKEY,            XK_r,   spawn,     {.v = dmenucmd } },
	{ MODKEY,						XK_Return, spawn,     {.v = termcmd } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Up,	  	spawn,     {.v = volup } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Down,  	spawn,     {.v = voldown } },
	{ 0, XF86XK_AudioRaiseVolume,				spawn,			{.v = volup } },
	{ 0, XF86XK_AudioLowerVolume,				spawn,			{.v = voldown } },
	{ 0, XF86XK_WWW,							spawn,			SHCMD("firefox") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadToggle,					spawn,			SHCMD("(synclient | grep 'TouchpadOff.*1' && synclient TouchpadOff=0) || synclient TouchpadOff=1") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadOff,					spawn,			SHCMD("synclient TouchpadOff=1") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadOn,						spawn,			SHCMD("synclient TouchpadOff=0") },
	{ 0, XF86XK_MonBrightnessUp,				spawn,			SHCMD("xbacklight -inc 15") },
	{ 0, XF86XK_MonBrightnessDown,				spawn,			SHCMD("xbacklight -dec 15") },
	{ 0,  						XK_Print,  spawn,     {.v = screenshotcmd } },
	{ MODKEY, 						XK_z,  	spawn,     {.v = zaznamycmd } },
	{ MODKEY, 						XK_x,  	spawn,     {.v = killcmd } },
	{ MODKEY,	        	XK_Escape, 	spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_w, 		spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_p, 		spawn,     {.v = menuprace } },
	{ MODKEY,	        	XK_e, 		spawn,    	{.v = viacmd } },
	{ MODKEY,	        	XK_semicolon,  view,   	{.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_b,   togglebar,   {0} },
	{ MODKEY,            XK_k,   focusstack,   {.i = +1 } },
	{ ALT,	            XK_Right, focusstack,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,            XK_j,   focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ALT,							XK_Left,  focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ALT,							XK_Up,   zoom,      {0} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_l,   incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_h,   incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ALT,          XK_j,   setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ MODKEY|ALT,          XK_k,   setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ MODKEY,    		    XK_Up,   zoom,      {0} },
	{ MODKEY,     			  XK_Down,  zoom,      {0} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_k,   zoom,      {0} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_j,   zoom,      {0} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Return, zoom,      {0} },
	{ MODKEY,            XK_Tab,  view,      {0} },
	{ MODKEY,			      XK_q,   killclient,   {0} },
	{ MODKEY,            XK_t,   setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ MODKEY,            XK_f,   setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ MODKEY,            XK_m,   setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ MODKEY,      		  XK_space, togglefloating, 	{0} },
	{ ALT,      		  		XK_f,   togglefloating, 	{0} },
	{ MODKEY,            XK_0,   view,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_0,   tag,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_comma, focusmon,    {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_period, focusmon,    {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_comma, tagmon,     {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_period, tagmon,     {.i = +1 } },
	{ MODKEY,            XK_Left,  rotatetags,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_Right, rotatetags,   {.i = +1 } },
	TAGKEYS(            XK_plus,           0)
	TAGKEYS(            XK_ecaron,           1)
	TAGKEYS(            XK_scaron,           2)
	TAGKEYS(            XK_ccaron,           3)
	TAGKEYS(            XK_rcaron,           4)
	TAGKEYS(            XK_zcaron,           5)
	TAGKEYS(            XK_yacute,           6)
	TAGKEYS(            XK_aacute,           7)
	TAGKEYS(            XK_iacute,           8)
	TAGKEYS(            XK_eacute,           9)
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_q,		quit,      	{0} },
};

/* button definitions */
/* click can be ClkTagBar, ClkLtSymbol, ClkStatusText, ClkWinTitle, ClkClientWin, or ClkRootWin */
static Button buttons[] = {
	/* click        event mask   button     function    argument */
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button1,    setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button2,    setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button3,    setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button4,    setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button5,    setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button1,    zoom,      {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button2,    togglefloating, 	{0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button3,    killclient,   {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button4,    focusstack,   {.i = +1 } },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button5,    focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button2,    spawn,     {.v = menuprace } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button4,    spawn,     {.v = volup } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button5,    spawn,     {.v = voldown } },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button1,    movemouse,   {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button2,    togglefloating, 	{0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button3,    resizemouse,  {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkClientWin,   	MODKEY|ShiftMask,  Button1,  zoom,      {0} },
	{ ClkClientWin,   	ALT, 			Button1, 	 	zoom,      {0} },
	{ ClkClientWin,   	MODKEY|ShiftMask,  Button4,  incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ ClkClientWin,  		MODKEY|ShiftMask,  Button5,  incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button1,    view,      {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button2,    view,      {.ui = ~0 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button3,    toggleview,   {0} },
	{ ClkTagBar,   	  0,       Button4,    rotatetags,   {.i = -1 } },
	{ ClkTagBar, 			0,       Button5,    rotatetags,   {.i = +1 } },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button1,    tag,      {0} },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button3,    toggletag,   {0} },
	{ ClkRootWin,      0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button2,    spawn,     {.v = menuprace } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,   	  0,       Button4,    rotatetags,   {.i = -1 } },
	{ ClkRootWin, 			0,       Button5,    rotatetags,   {.i = +1 } },
};


dwm-standard

Téma a nastavení pro dwm bez aplikovaných patchů a s hlavní barvou cyan - #7bbdbd.

Verze dwm 6.3
OS Arch Linux a jiné
Popis Kompletní konfigurace s tématem, jednoduché nastavení včetně tématu, použité znaky z "awesome-terminal-fonts"
Použitý SW
 • amixer
 • conky
 • dmenu
 • feh
 • jgmenu
 • rxvt-unicode
 • xcompmgr
 • xsetroot

Pozadí:

config.h
/* See LICENSE file for copyright and license details. 

 __ ____   __   _          
| \/ \ \  / /   | |          
| \ / |\ \ / /  __| |_   ___ __ ___ 
| |\/| | \ \/ /  / _` \ \ /\ / / '_ ` _ \ 
| | | | \ /  | (_| |\ V V /| | | | | |
|_| |_|  \/   \__,_| \_/\_/ |_| |_| |_|

*/
/* appearance */
static const unsigned int borderpx = 2;    /* border pixel of windows */
static const unsigned int snap   = 100;    /* snap pixel */
static const int showbar      = 1;    /* 0 means no bar */
static const int topbar       = 1;    /* 0 means bottom bar */
static const char *fonts[]     = { "terminus:size=9" };
static const char dmenufont[]    = "terminus:size=9";
static const char col_gray1[]    = "#222222";
static const char col_gray2[]    = "#444444";
static const char col_cyan[]    = "#7bbdbd";
static const char *colors[][3]   = {
	/*        fg     bg     border  */
	[SchemeNorm] = { col_cyan, col_gray1, col_gray2 },
	[SchemeSel] = { col_gray1, col_cyan, col_cyan },
};

/* tagging */
static const char *tags[] = { "1 >_ ", "2  ", "3  ", "4  ", "5  ", "6  ", "7  ", "8  ", "9  " };

static const Rule rules[] = {
	/* xprop(1):
	 *	WM_CLASS(STRING) = instance, class
	 *	WM_NAME(STRING) = title
	 */
	/* class   instance  title    tags mask   isfloating  monitor */
	{ "st", 	 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "URxvt", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "Xterm", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "xterm", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "Pcmanfm", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Thunar", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Xarchiver", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Firefox", 	NULL,    NULL,    1 << 2, 			0,      -1 },
	{ "firefox", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Chromium", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "navigator", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "transmission-gtk", NULL, NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Opera", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Uzbl",   	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Chromium", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Dillo",  	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Surf",   	NULL,    NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "navigator", 	NULL,   	NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Netsurf-gtk3", NULL,   NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Links",   	NULL,    NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Putty",		NULL,  	NULL,    1 << 2,       0,      -1 },
	{ "Uzbl",		NULL,  	NULL,    1 << 2,       0,      -1 },
	{ "Claws-mail", NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "libreoffice", 	NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Notes", 		NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Orage", 		NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Thunderbird", NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Audacious", NULL,    "Audacious", 1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Audacity", 	NULL,    NULL, 		1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Ciano", 		NULL,  	NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "ClipGrab", 	NULL,  	NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "MPlayer", 	NULL,    NULL,    1 << 4,   		0,      -1 },
	{ "Soundkonverter", NULL,  NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "soundkonverter", NULL,  NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Vlc",   	NULL,    NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "vlc",   	NULL,    NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Xfburn", 	NULL,    NULL,    1 << 4,   		0,      -1 },
	{ "Electron",	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Geany",  	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Leafpad", 	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Mousepad", 	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Birdfont", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       0,      -1 },
	{ "Blender", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Gimp",   	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Gpicview",  NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Inkscape", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "balena-etcher", NULL, 	NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Gnome-calculator", NULL, NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "GParted", NULL, 		NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Gucharmap", NULL, 		NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "hp-toolbox", NULL, 	NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Imager", NULL, 		NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Libfm-pref-apps", NULL, NULL,    1 << 7,   	 	1,      -1 },
	{ "Lxappearance", NULL, 	NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Lxtask", NULL, 		NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Nvidia-settings", NULL, NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Org.gnome.Characters", NULL, NULL, 1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "VirtualBox Manager", NULL, NULL,   1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Xfce4-about", NULL, 		NULL,   	1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Xfce4-taskmanager", NULL, NULL,   1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "dosbox", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },	
	{ "Dosbox", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "RetroArch", NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "Steam", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "Wine", 		NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },	

};

/* layout(s) */
static const float mfact   = 0.60; /* factor of master area size [0.05..0.95] */
static const int nmaster   = 1;  /* number of clients in master area */
static const int resizehints = 0;  /* 1 means respect size hints in tiled resizals */
static const int lockfullscreen = 1; /* 1 will force focus on the fullscreen window */

static const Layout layouts[] = {
	/* symbol   arrange function */
	{ "  >  ",   tile },  /* first entry is default */
	{ "  >  ",   NULL },  /* no layout function means floating behavior */
	{ "  >  ",   monocle },
};

/* key definitions */
#define MODKEY Mod4Mask
#define ALT Mod1Mask
#define TAGKEYS(KEY,TAG) \
	{ MODKEY,            KEY,   view,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask,      KEY,   toggleview,   {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ShiftMask,       KEY,   tag,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask|ShiftMask, KEY,   toggletag,   {.ui = 1 << TAG} },

/* helper for spawning shell commands in the pre dwm-5.0 fashion */
#define SHCMD(cmd) { .v = (const char*[]){ "/bin/sh", "-c", cmd, NULL } }

  /* commands */
static char dmenumon[2] = "0"; /* component of dmenucmd, manipulated in spawn() */
static const char *dmenucmd[] = { "dmenu_run_history", "-m", dmenumon, "-fn", dmenufont, "-nb", col_gray1, "-nf", col_cyan, "-sb", col_cyan, "-sf", col_gray1, NULL };
static const char *termcmd[] = { "st", NULL };
static const char *volup[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB+", NULL };
static const char *voldown[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB-", NULL };
static const char *soubory[] = { "pcmanfm", NULL };
static const char *web[] = { "firefox", NULL };
static const char *menu[] = { "jgmenu_run", NULL };

#include 
static Key keys[] = {
	/* modifier           key    function    argument */
	{ MODKEY,            XK_r,   	spawn,     {.v = dmenucmd } },
	{ MODKEY,      	    XK_Return, 	spawn,     {.v = termcmd } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Up,	  	spawn,     {.v = volup } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Down,  	spawn,     {.v = voldown } },
	{ MODKEY,	        		XK_F1, 		spawn,     {.v = termcmd } },
	{ MODKEY,	        	XK_F2, 		spawn,     {.v = soubory } },
	{ MODKEY,	        	XK_F3, 		spawn,     {.v = web } },
	{ MODKEY,	        	XK_Escape, 	spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_w, 		spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_e, 		spawn,    	{.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_semicolon,  view,   	{.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_b,   	togglebar,   {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_Right, 	focusstack,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,   		    	XK_Left,  	focusstack,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_Up,   	incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,            XK_Down,  	incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_h,   	setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ MODKEY,            XK_l,   	setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ MODKEY,	        	XK_k, 		focusstack,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,   		    	XK_j,  	focusstack,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Return, 	zoom,      {0} },
	{ MODKEY,            XK_Tab,  	view,      {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_q,   	killclient,   {0} },
	{ MODKEY,            XK_t,   	setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ MODKEY,            XK_f,   	setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ MODKEY,            XK_m,   	setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ MODKEY,            XK_space,  setlayout,   {0} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_space, 	togglefloating, {0} },
	{ MODKEY,            XK_0,   	view,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_0,   	tag,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_comma, 	focusmon,    {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_period, 	focusmon,    {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Left, 	tagmon,     {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Right, 	tagmon,     {.i = +1 } },
	TAGKEYS(            XK_plus,           0)
	TAGKEYS(            XK_ecaron,           1)
	TAGKEYS(            XK_scaron,           2)
	TAGKEYS(            XK_ccaron,           3)
	TAGKEYS(            XK_rcaron,           4)
	TAGKEYS(            XK_zcaron,           5)
	TAGKEYS(            XK_yacute,           6)
	TAGKEYS(            XK_aacute,           7)
	TAGKEYS(            XK_iacute,           8)
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_q,   quit,      	{0} },
	{ 0, XF86XK_AudioRaiseVolume,				spawn,			{.v = volup } },
	{ 0, XF86XK_AudioLowerVolume,				spawn,			{.v = voldown } },
	{ 0, XF86XK_WWW,							spawn,			SHCMD("$BROWSER") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadToggle,					spawn,			SHCMD("(synclient | grep 'TouchpadOff.*1' && synclient TouchpadOff=0) || synclient TouchpadOff=1") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadOff,						spawn,			SHCMD("synclient TouchpadOff=1") },
	{ 0, XF86XK_TouchpadOn,						spawn,			SHCMD("synclient TouchpadOff=0") },
	{ 0, XF86XK_MonBrightnessUp,				spawn,			SHCMD("xbacklight -inc 15") },
	{ 0, XF86XK_MonBrightnessDown,				spawn,			SHCMD("xbacklight -dec 15") },
};

/* button definitions */
/* click can be ClkTagBar, ClkLtSymbol, ClkStatusText, ClkWinTitle, ClkClientWin, or ClkRootWin */
static Button buttons[] = {
	/* click        event mask   button     function    argument */
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button1,    setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button2,    setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button3,    setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button1,    zoom,      {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button2,    togglefloating, 	{0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button3,    setlayout,   {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button4,    focusstack,   {.i = +1 } },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button5,    focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button4,    spawn,     {.v = volup } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button5,    spawn,     {.v = voldown } },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button1,    movemouse,   {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button2,    togglefloating, 	{0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button3,    resizemouse,  {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkClientWin,   	MODKEY|ShiftMask,  Button1,  zoom,      {0} },
	{ ClkClientWin,   	MODKEY|ShiftMask,  Button4,  incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ ClkClientWin,  		MODKEY|ShiftMask,  Button5,  incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button1,    view,      {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button2,    view,      {.ui = ~0 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button3,    toggleview,   {0} },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button1,    tag,      {0} },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button3,    toggletag,   {0} },
	{ ClkRootWin,      0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button2,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
};
.xsession
setxkbmap cz &
xrdb -merge ~/.Xresources-koral &
conky -c $HOME/.conkyrc-console | while read -r; do xsetroot -name "$REPLY"; done &
feh --bg-scale /opt/grafika/workout.png &
VBoxClient-all &
xcompmgr &
dwm
.conkyrc
out_to_console yes
out_to_x no
background no
update_interval 2
total_run_times 0
use_spacer none
#use_xft yes

TEXT
 ${cpu cpu}% ${freq_g}GHz  ${mem}/${memmax}  / ${fs_used}/${fs_size} /mnt/DATA ${fs_used /mnt/DATA}/${fs_size /mnt/DATA}  $battery_percent% ${exec amixer get Master -M | grep -oE -m1 "[[:digit:]]*%"}  ${time %A %d %B %H:%M}

		  

dwm-koral

Téma a nastavení pro dwm, aplikované patche a s hlavní barvou cyan - #7bbdbd.

Verze dwm 6.3
OS Arch Linux a jiné
Popis Kompletní konfigurace s tématem, jednoduché nastavení včetně tématu, použité znaky z "awesome-terminal-fonts"
Patche
 • dwm-fibonacci-6.2.diff
 • dwm-layoutscroll-6.2.diff
 • dwm-systray-6.3.diff
 • dwm-uselessgap-20211119-58414bee958f2.diff
Použitý SW
 • amixer
 • conky
 • dmenu
 • feh
 • jgmenu
 • rxvt-unicode
 • volumeicon
 • xcompmgr
 • xsetroot
Soubory dwm-koral.tar - celý zdrojový kód s aplikovanými patchi ke kompilaci/nahlédnutí

Pozadí:

config.h
/* See LICENSE file for copyright and license details. */

/* appearance */
static const unsigned int borderpx = 2;    /* border pixel of windows */
static const unsigned int gappx   = 10;    /* gaps between windows */
static const unsigned int snap   = 100;    /* snap pixel */
static const unsigned int systraypinning = 0;  /* 0: sloppy systray follows selected monitor, >0: pin systray to monitor X */
static const unsigned int systrayonleft = 1;  	/* 0: systray in the right corner, >0: systray on left of status text */
static const unsigned int systrayspacing = 2;  /* systray spacing */
static const int systraypinningfailfirst = 1;  /* 1: if pinning fails, display systray on the first monitor, False: display systray on the last monitor*/
static const int showsystray    = 1;   /* 0 means no systray */
static const int showbar      = 1;   /* 0 means no bar */
static const int topbar       = 1;   /* 0 means bottom bar */
static const char *fonts[]     = { "terminus:size=9" };
static const char dmenufont[]    = "terminus:size=9";
static const char col_gray1[]    = "#222222";
static const char col_gray2[]    = "#444444";
static const char col_cyan[]    = "#7bbdbd";
static const char *colors[][3]   = {
	/*        fg     bg     border  */
	[SchemeNorm] = { col_cyan, col_gray1, col_gray2 },
	[SchemeSel] = { col_gray1, col_cyan, col_cyan },
};


/* tagging */
static const char *tags[] = { "𝟙 >_ ", "𝟚  ", "𝟛  ", "𝟜  ", "𝟝  ", "𝟞  ", "𝟟  ", "𝟠  ", "𝟡  " };

static const Rule rules[] = {
	/* xprop(1):
	 *	WM_CLASS(STRING) = instance, class
	 *	WM_NAME(STRING) = title
	 */
	/* class   instance  title    tags mask   isfloating  monitor */
	{ "URxvt", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "Xterm", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "xterm", 	NULL,    NULL,    1 << 0,       0,      -1 },
	{ "Pcmanfm", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Thunar", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Xarchiver", 	NULL,    NULL,    1 << 1,       0,      -1 },
	{ "Firefox", 	NULL,    NULL,    1 << 2, 			0,      -1 },
	{ "firefox", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Chromium", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "navigator", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "transmission-gtk", NULL, NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Opera", 	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Uzbl",   	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Dillo",  	NULL,    NULL,    1 << 2,   		0,      -1 },
	{ "Surf",   	NULL,    NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Netsurf-gtk3", NULL,   NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Links",   	NULL,    NULL,    1 << 2,    	 	0,      -1 },
	{ "Putty",		NULL,  	NULL,    1 << 2,       0,      -1 },
	{ "Claws-mail", NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "libreoffice", NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Orage", 		NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Thunderbird", NULL,  	NULL,    1 << 3,       0,      -1 },
	{ "Ciano", 		NULL,  	NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "ClipGrab", 	NULL,  	NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Soundkonverter", NULL,  NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "soundkonverter", NULL,  NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Vlc",   	NULL,    NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "vlc",   	NULL,    NULL,    1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Audacious", NULL,    "Audacious", 1 << 4,       0,      -1 },
	{ "Audacity", 	NULL,    NULL, 		1 << 4,       0,      -1 },
	{ "MPlayer", 	NULL,    NULL,    1 << 4,   		0,      -1 },
	{ "Xfburn", 	NULL,    NULL,    1 << 4,   		0,      -1 },
	{ "Geany",  	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Leafpad", 	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Mousepad", 	NULL,    NULL,    1 << 5,       0,      -1 },
	{ "Birdfont", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       0,      -1 },
	{ "Blender", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Gimp",   	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Gpicview",  NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Inkscape", 	NULL,    NULL,    1 << 6,       1,      -1 },
	{ "Gucharmap", NULL, 		NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Libfm-pref-apps", NULL, NULL,    1 << 7,   	 	1,      -1 },
	{ "Lxappearance", NULL, 	NULL,    1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "Xfce4-taskmanager", NULL, NULL,   1 << 7,   	 	0,      -1 },
	{ "dosbox", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },	
	{ "Dosbox", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "RetroArch", NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "Steam", 	NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },
	{ "Wine", 		NULL,    NULL,    1 << 8,    	 	1,      -1 },	

};

/* layout(s) */
static const float mfact   = 0.55; /* factor of master area size [0.05..0.95] */
static const int nmaster   = 1;  /* number of clients in master area */
static const int resizehints = 0;  /* 1 means respect size hints in tiled resizals */
static const int lockfullscreen = 1; /* 1 will force focus on the fullscreen window */

#include "fibonacci.c"
static const Layout layouts[] = {
	/* symbol   arrange function */
	{ "  >  ",   tile },  /* first entry is default */
	{ "  >  ",   NULL },  /* no layout function means floating behavior */
	{ "  >  ",   monocle },
 	{ "  >  ",   dwindle },
};

/* key definitions */
#define MODKEY Mod4Mask
#define TAGKEYS(KEY,TAG) \
	{ MODKEY,            KEY,   view,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask,      KEY,   toggleview,   {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ShiftMask,       KEY,   tag,      {.ui = 1 << TAG} }, \
	{ MODKEY|ControlMask|ShiftMask, KEY,   toggletag,   {.ui = 1 << TAG} },

/* helper for spawning shell commands in the pre dwm-5.0 fashion */
#define SHCMD(cmd) { .v = (const char*[]){ "/bin/sh", "-c", cmd, NULL } }

/* commands */
static char dmenumon[2] = "0"; /* component of dmenucmd, manipulated in spawn() */
static const char *dmenucmd[] = { "dmenu_run_history", "-m", dmenumon, "-fn", dmenufont, "-nb", col_gray1, "-nf", col_cyan, "-sb", col_cyan, "-sf", col_gray1, NULL };
static const char *termcmd[] = { "urxvt", NULL };
static const char *filecmd[] = { "pcmanfm", NULL };
static const char *volup[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB+", NULL };
static const char *voldown[] = { "amixer", "set", "Master", "2dB-", NULL };
static const char *soubory[] = { "pcmanfm", NULL };
static const char *web[] = { "firefox", NULL };
static const char *hudba[] = { "urxvt", "-e", "cmus", NULL };
static const char *kalendar[] = { "urxvt", "-e", "calcurse-online", NULL };
static const char *menu[] = { "jgmenu_run", NULL };
static const char *killcmd[] = { "xkill", NULL };

static Key keys[] = {
	/* modifier           key    function    argument */
	{ MODKEY,            XK_r,   spawn,     {.v = dmenucmd } },
	{ MODKEY,      	    XK_Return, spawn,     {.v = termcmd } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Up,	  spawn,     {.v = volup } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Down,  spawn,     {.v = voldown } },
	{ MODKEY,	        		XK_F1, spawn,       {.v = soubory } },
	{ MODKEY,	        	XK_F2, spawn,       {.v = web } },
	{ MODKEY,	        	XK_F3, spawn,       {.v = hudba } },
	{ MODKEY,	        	XK_Escape, spawn,     {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_e, spawn,    		  {.v = menu } },
	{ MODKEY,	        	XK_semicolon,  view,   {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_b,   togglebar,   {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_Right, focusstack,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,   		    	XK_Left,  focusstack,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_Up,   incnmaster,   {.i = +1 } },
	{ MODKEY,            XK_Down,  incnmaster,   {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_h,   setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ MODKEY,            XK_l,   setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Return, zoom,      {0} },
	{ MODKEY,            XK_Tab,  view,      {0} },
	{ MODKEY,	        	XK_q,   killclient,   {0} },
	{ MODKEY,            XK_t,   setlayout,   {.v = &layouts[0]} },
	{ MODKEY,            XK_f,   setlayout,   {.v = &layouts[1]} },
	{ MODKEY,            XK_m,   setlayout,   {.v = &layouts[2]} },
	{ MODKEY,            XK_r,   setlayout,   {.v = &layouts[3]} },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_r,   setlayout,   {.v = &layouts[4]} },
	{ MODKEY,            XK_space, layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_space, togglefloating, {0} },
	{ MODKEY,            XK_0,   view,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_0,   tag,      {.ui = ~0 } },
	{ MODKEY,            XK_comma, focusmon,    {.i = -1 } },
	{ MODKEY,            XK_period, focusmon,    {.i = +1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Left, tagmon,     {.i = -1 } },
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_Right, tagmon,     {.i = +1 } },
	TAGKEYS(            XK_plus,           0)
	TAGKEYS(            XK_ecaron,           1)
	TAGKEYS(            XK_scaron,           2)
	TAGKEYS(            XK_ccaron,           3)
	TAGKEYS(            XK_rcaron,           4)
	TAGKEYS(            XK_zcaron,           5)
	TAGKEYS(            XK_yacute,           6)
	TAGKEYS(            XK_aacute,           7)
	TAGKEYS(            XK_iacute,           8)
	{ MODKEY|ShiftMask,       XK_q,   quit,      	{0} },

};


/* button definitions */
/* click can be ClkTagBar, ClkLtSymbol, ClkStatusText, ClkWinTitle, ClkClientWin, or ClkRootWin */
static Button buttons[] = {
	/* click        event mask   button     function    argument */
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button1,    layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button2,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button3,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkLtSymbol,     0,       Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button1,    zoom,      {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button2,    togglefloating, {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button3,    setlayout,   {0} },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button4,    focusstack,   {.i = +1 } },
	{ ClkWinTitle,     0,       Button5,    focusstack,   {.i = -1 } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button2,    spawn,     {.v = killcmd } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button4,    spawn,     {.v = volup } },
	{ ClkStatusText,    0,       Button5,    spawn,     {.v = voldown } },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button1,    movemouse,   {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button2,    togglefloating, {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button3,    resizemouse,  {0} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button4,    setmfact,    {.f = +0.05} },
	{ ClkClientWin,     MODKEY,     Button5,    setmfact,    {.f = -0.05} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button1,    view,      {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button2,    view,      {.ui = ~0 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button3,    toggleview,   {0} },
	{ ClkTagBar,      0,       Button4,    layoutscroll,  {.i = +1 } },
	{ ClkTagBar,      0,       Button5,    layoutscroll,  {.i = -1 } },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button1,    tag,      {0} },
	{ ClkTagBar,      MODKEY,     Button3,    toggletag,   {0} },
	{ ClkRootWin,      0,       Button1,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button2,    spawn,     {.v = menu } },
	{ ClkRootWin,      0,       Button3,    spawn,     {.v = menu } },
};
.xsession
setxkbmap cz &
xrdb -merge ~/.Xresources &
volumeicon &
conky -c $HOME/.conkyrc | while read -r; do xsetroot -name "$REPLY"; done &
feh --bg-scale /opt/grafika/mv-koral.png &
xcompmgr &
dwm
.conkyrc:
out_to_console yes
out_to_x no
background no
update_interval 2
total_run_times 0
use_spacer none
#use_xft yes
TEXT
 ${downspeed enp3s0} K/s  ${upspeed enp3s0} K/s  ${cpu cpu}% RAM $memeasyfree $fs_free  $diskio  $battery_percent% ${exec amixer get Master -M | grep -oE -m1 "[[:digit:]]*%"}𝄘${time %a %b %d %I:%M%P}
		  
jgmenu/jgmenurc:
stay_alive      = 1
tint2_look      = 0
position_mode    = pointer
terminal_exec    = urxvt
terminal_args    = -e
menu_width      = 200
menu_padding_top   = 1
menu_padding_right  = 1
menu_padding_bottom = 1
menu_padding_left  = 1
menu_radius     = 0
menu_border     = 1
menu_halign     = left
sub_hover_action   = 1
item_margin_y    = 1
item_height     = 18
item_padding_x    = 1
item_radius     = 0
item_border     = 0
sep_height      = 2
font         = Terminus 12px
icon_size      = 18
color_menu_bg    = #2b303b 90
color_norm_bg    = #222222 0
color_norm_fg    = #7bbdbd 100
color_sel_bg     = #7bbdbd 60
color_sel_fg     = #222222 100
color_sep_fg     = #8fa1b3 40
		  
jgmenu/append.csv:
^sep()
CLI,^checkout(cli), utilities-terminal
V terminálu,^checkout(vterminalu), utilities-terminal
Konec,^checkout(konec), system-shutdown

,^tag(cli),
BSD Games,^checkout(bsdgames), utilities-terminal
Alsamixer,urxvt -e alsamixer,utilities-terminal
Cmus,urxvt -e cmus,utilities-terminal
Htop,urxvt -e htop,htop
Kalendář online,urxvt -e calcurse-online,utilities-terminal
Links,urxvt -e links,utilities-terminal
MC,urxvt -e mc,utilities-terminal
NCDU,urxvt -e ncdu /,utilities-terminal
pcurses,urxvt -e pcurses,utilities-terminal

,^tag(bsdgames)
adventure,urxvt -e adventure,utilities-terminal
atc,urxvt -e atc,utilities-terminal
battlestar,urxvt -e battlestar,utilities-terminal
caesar,urxvt -e caesar,utilities-terminal
cribbage,urxvt -e cribbage,utilities-terminal
dab,urxvt -e dab,utilities-terminal
drop4,urxvt -e drop4,utilities-terminal
gofish,urxvt -e gofish,utilities-terminal
gomoku,urxvt -e gomoku,utilities-terminal
hangman,urxvt -e hangman,utilities-terminal
klondike,urxvt -e klondike,utilities-terminal
robots,urxvt -e robots,utilities-terminal
sail,urxvt -e sail,utilities-terminal
snake,urxvt -e snake,utilities-terminal
spirhunt,urxvt -e spirhunt,utilities-terminal
worm,urxvt -e worm,utilities-terminal
wump,urxvt -e wump,utilities-terminal

,^tag(vterminalu),
e4defrag - defragmentace,urxvt -e sudo e4defrag /,utilities-terminal

,^tag(konec)
Suspend,systemctl -i suspend,system-log-out
Reboot,systemctl -i reboot,system-reboot
Poweroff,systemctl -i poweroff,system-shutdown
jgmenu/prepend.csv:
Terminál,urxvt,utilities-terminal
Web,firefox,firefox
Soubory,pcmanfm,system-file-manager
^sep()